سیاست
  دکتر محمد مصدق
  دکتر شریعتی
  دکتر حسن ماسالی
  بنی صدر
  رضا پهلوی
  نوری زاده
  سیاوش اوستا
  میبدی
  طبرزدی
  دکتر اهورا يزدي
  عماد باقی
  اکبر گنجی
  نهضت آزادی
  ملیون ایران
  ایران امید
  چه باید کرد
  تبریز نیوز
  پیک ایران
  خبر نامه گویا  
  جمعیت زنان
  جنبش آشتی ملی
  همبستگی ملی ابران
  حزب مشروطه ایران
  زنان ایران
  گزارشگر
گزارشات مستند
وب لاگهای سیاسی
  جبهه دمکراتیک دفتر مشهد
  امیر برای ایران
  آژانس خبری آینده سازان
  آبادان بلاگ
  اتحاد
  جوانان زیر آفتاب
  دغدغه
  کودک ایران
  زادگاه مهر
  سعيد ديگر
  Reza Pahlavi Fans
اطاق گپ زدن
یاهو;Yahoo Messenger  آزادیخواهان مشهد
آرشیو
  01/04/2004 - 01/11/2004  
  01/11/2004 - 01/18/2004  
  03/07/2004 - 03/14/2004  
  03/14/2004 - 03/21/2004  
  03/21/2004 - 03/28/2004  
  03/28/2004 - 04/04/2004  
  04/04/2004 - 04/11/2004  
  04/11/2004 - 04/18/2004  
  04/18/2004 - 04/25/2004  
  04/25/2004 - 05/02/2004  
  05/02/2004 - 05/09/2004  
  05/09/2004 - 05/16/2004  
  05/16/2004 - 05/23/2004  
  05/23/2004 - 05/30/2004  
  05/30/2004 - 06/06/2004  
  06/06/2004 - 06/13/2004  
  06/13/2004 - 06/20/2004  
  06/20/2004 - 06/27/2004  
  06/27/2004 - 07/04/2004  
  07/04/2004 - 07/11/2004  
  07/11/2004 - 07/18/2004  
  07/18/2004 - 07/25/2004  
  07/25/2004 - 08/01/2004  
  08/01/2004 - 08/08/2004  
  08/08/2004 - 08/15/2004  
  08/15/2004 - 08/22/2004  
  08/29/2004 - 09/05/2004  
  09/19/2004 - 09/26/2004  
  10/03/2004 - 10/10/2004  
  10/10/2004 - 10/17/2004  
  10/24/2004 - 10/31/2004  
  10/31/2004 - 11/07/2004  
  11/07/2004 - 11/14/2004  
  01/30/2005 - 02/06/2005  
  02/06/2005 - 02/13/2005  
  02/27/2005 - 03/06/2005  
  05/01/2005 - 05/08/2005  
  صفحه اصلی  
   
جستجو در سایت
      
کتابها
  براي دريافت کتاب «سیر تحول و عوامل بحران مداوم آن» اثر دکتر حسن ماسالی اينجا را کليک کنيد
 
  براي دريافت کتاب « اقتدارگرايان عليه حقوق بشر » اثر حشمت الله طبرزدي اينجا را کليک کنيد
 
 

Everything by Muhammad


12 فروردين ماه 1358 ـ 12 فروردين ماه 1383

25 سال پيش در چنين روزی خمينی در ترفندی ضد دموکراتيک نوع حکومت پس از سرنگونی پادشاهی سلسله پهلوی را که می بايست در مجلس مؤسسان ( برگزيده شده در انتخاباتی آزاد ) مشخص می شد ، به رفراندم گذاشت . رفراندمی که در فضايی احساساتی و ناآگاه برگزار شد و متاسفانه آنچه را که امروز شاهديم پايه ريزی نمود و مردم ايران را در چنگال حاکميت مطلقه مشتی آخوند گرفتار کرد .
همانگاه که خمينی با تشکيل مجلس مؤسسان مخالفت و با برپايی رفراندم ، نوع حکومت را بنوعی به مردم تحميل کرد و سپس در ترفندی ديگر تدوين قانون اساسی را هم به مشتی آخوند واگذار نمود ( و بجای مجلس ، مسجد بنا نمود ! ) ، تمامی اقداماتی که می بايد در يک روند دمکراتيک رأی مردم را در حکومت مردم بر مردم در نظر بگيرد زير پا گذاشت و بر همه آرزوهای انقلاب مردم خط باطل کشيد.
رفراندم به معنای رجوع به آراء مردم برای تصويب يا رد يک طرح ، موضوع يا ماده مشخص است . رفراندم را نمی توان با انتخابات آزاد مقايسه نمود و آن را ذاتا دموکراتيک و يا دموکراسی ساز شناخت . در يک انتخابات آزاد احزاب و جريانات طرحها و کانديداهای خود را به رأی مردم می گذارند و با توجه به آزاد بودن آن ( حضور تمامی نيروهای سياسی در انتخابات ) ، اينچنين انتخاباتی بدون توجه به نتيجه اش ، نه تنها مغاير با دموکراسی نمی تواند باشد بلکه خود يکی از ستونهای بنای دموکراسی در جامعه خواهد بود . اما برگزاری رفراندم نيازمند وجود فضايی آزاد و آگاه است . فضايی آزاد و آگاه ( جامعه ای دموکراتيک ) که در آن احزاب سياسی ، انجمن های اجتماعی و فرهيختگان جامعه بتوانند موضوع رفراندم را به کندوکاوش بگذارند و به مردم فرصت و امکان تشخيص مناسب و سالم را بدهند . با توجه به آنی و قطعی بودن نتيجه رفراندم ، اگر فضای آزاد و آگاه موجود نباشد ، رفراندم می تواند فاجعه بيافريند و نسلی و يا نسلهايی از مردم را به قبول تصميمی نامناسب مجبور کند .
همچنان که ديديم فضای حاکم بر جامعه در 12 فروردين 1358 اين خصوصيتها را نداشت و احساسات انقلابی و تزوير مذهبی بر جامعه حاکم بود و هيچ فرصتی هم به دگرانديشان که می بايست مردم را از چند و چون پرسش رفراندم و نتايج آن آگاه کنند ، داده نشد . البته می توان تمامی تقصيرها را به گردن قشر حاکم انداخت ، ولی در تحليلی واقع گرايانه می بينيم که عدم تجربه سياسی و سهل انگاری بخشی از قشر روشنفکر جامعه در آن زمان در اين فاجعه ملی سهيم بودند . بهر صورت آنچه نمی بايست بوقوع بپيوندد متاسفانه بوقوع پيوست و نتيجه آن را 25 سال است که مردم ايران می چشد . باشـد که ناکامی ديروز تجربه ای سازنده برای امروز و فردايمان باشـد .
امروز پس از گذشت 25 سال ، ترفندی دوباره همچون ترفند 12 فروردين ، هر چند ممکن است ، ولی با تـوجه به تـجربه اندوخته شده و شناخت وسيع و عميق جامعه به اصول دمـوکراسی و آزادی غير محتمل بنظر می آيد . ايرانيان به اين نتيجه رسيده اند که پيش شرط هر انتخابات و يا رفراندمی استقرار آزادی و آگاهی در جامعه است . بدون اين دو پيش شرط به هدف ملی که همانا استقرار دموکراسی و مردم سالاری است نخواهيم رسيد . در 12 فروردين جامعه آگاه نبود و در بعد از آن آزادی وجود نداشت ! اين دو شرط تا بودن جمهوری اسلامی و دخالت مذهب در حاکميت ، خوابهايی شيرين بيش نيستند و تا نابودی و سرنگونی کامل رژيم حاکم محقق نگردد ، اين خوابها به واقعيت تبديل نخواهند نشد .
ما در جنبش آشتی ملی عميقا بر اين باوريم که همبستگی و آشتی ملی ايرانيان بايد بر حول اصل براندازی و سرنگونی جمهوری اسلامی که با حيله و تزوير بنا شد و تا به امروز به زور چماق و سرنيزه پابرجاست ، پايه ريزی شود و هر گزينه ای ديگر همچون اصلاح گرايی و يا رفراندم گرايی ( بدون در نظر گرفتن پيش شرط آزادی و آگاهی ) بيراهه ای بيش نيست و بجز اتلاف زمان و نيروی ملی ثمره ای ديگر نخواهد داشت . اين چنين همبستگی ای بايد در ميان مردم زاينده هسته های مردمی برای مبارزه فعال و در ميان اپوزيسيون منجر به برپايی شورايی برای مديريت جنبش و مبارزه مردم بشود . نيروهای سياسی داخل و خارج از کشور بايد کرسيهای خالی اين شورا را پر کنند و انگيزه لازم را در مردم برای مبارزه ای مفيد و کارساز برای سرنگونی رژيم ننگ و جنايت جمهوری اسلامی مهيا کنند .
بـدانيد و بـدانيم کـه سـردمداران جمـهوری اسلامی نـه با « اصلاح » هم خويی دارند و نـه با « رفراندم آزاد و آگـاه » ! ... ايرانيان هوشيار با تحريم « نمايش انتصابات مسجد هفتم آخوندی » در اول اسفند ماه 1382 اين اصول را باری ديگر به اثبات رساندند .

هم ميهنان ، 12 فروردين و روزهايی همچون روز گشايش « مسجد هفتم آخوندی » ، در تاريخ ايرانمان روزهای عزای ملی هستند . بر يکايک ماست که در اين روزها با تمام توانمان اعتراض و انزجارمان را نسبت به رژيم حاکم بگوش جهانيان برسانيم و در مبارزه مفيد و کارساز با دشمن ايران و ايرانی کوشا باشيم .
باشد که بيراهه ها همه آزموده شوند و راه را بيابيم !

جنبش آشتی ملی
نهم فروردين ماه 1383

  نظر بدهید:  


Comments: Post a Comment
آزادیخواهان مشهد @ Copyright 2004
 
E-mail: mashhad_azaadikhah@yahoo.com